مدت زمان حکومت شاهان قاجار و پهلوی

 

زمان حکومت شاهان قاجار و پهلوی

اعداد سال خورشیدی را نشان می‌دهند:

(۱) آقامحمدخان: ۱۱۶۱ تا ۱۱۷۶   (۱۵ سال)

(۲) فتحعلی‌شاه: ۱۱۷۶ تا ۱۲۱۳   (۳۷ سال)

(۳) محمدشاه: ۱۲۱۳ تا ۱۲۲۷      (۱۴ سال)

(۴) ناصرالدین‌شاه: ۱۲۲۷ تا ۱۲۷۵  (۴۸ سال)

(۵) مظفرالدین‌شاه: ۱۲۷۵ تا ۱۲۸۵ (۱۰ سال)

(۶) محمدعلی‌شاه: ۱۲۸۵ تا ۱۲۸۸ (۳ سال)

(۷) احمدشاه: ۱۲۸۸ تا ۱۳۰۴       (۱۶ سال)

(8) رضا شاه پهلوی :        1304  نا  1320   ( 16 سال)

(9)محمد رضا شاه پهلوی : 1320 تا  1357    (37) سال