930 عدد خازن عدسی 100 نانو فاراد

930 عدد خازن عدسی 100 نانو فاراد