72 عدد سکه 100 ریالی جمهوری اسلامی ، ضرب 1371 الی 1382 مختلف