6 عدد سکه برنز 50 دیناری محمد رضا شاه پهلوی ، ضرب 2536

عینا مطابق تصاویر