53 عدد اسکناس 100 ریالی محمدرضا شاه ، بسیار کهنه مطابق تصاویر

مجموعه فوق شامل
50 عدد اسکناس 100 ریالی و
3 عدد اسکناس 100 ریالی مربوط به سال 1333 شمشی میباشد