3 عدد تابلو نقاشی شده از پشت شیشه ( 2/3 ) جمعا

سه عدد تابلو نقاشی ترسیم شده از پشت شیشه

همراه با قاب فلزی