22 تصویر نقاشی شده کهنه آنتیک از پادشاهان و نوادگان سلسله گورگانیان هند

15,400,000 تومان

تصاویر کشیده شده به گفته بعضی روی صدف و بعضی روی عاج میباشد