14 جلد مجله Radio Electronics قدیمی ، مطابق تصاویر