یک عدد کاسه آنتیک سرمه یی رنگ مینا کاری شده کهنه زیبا و بینظیر ، کار اصفهان مینای زرقونی