یک عدد نعلبکی تک ، قدیمی و کلکسیونی

نعلبکی کلکسیونی زیبا

تک

ایراد دارد