یک عدد مجسمه گربه ویولن زن آنتیک ، خارجی

مجسمه گربه ویلن زن

آنتیک

ساخت موناکو . بین فرانسه و ایتالیا