یک عدد قوری آنتیک شش ضلعی سایز کوچک طرح مینا کاری شده