یک عدد فندک گازی و ساعت دیجیتالی طلایی مدل ماشین گوپه ، کلکسیونی