یک عدد فنجان نعلبکی گل زرشگی برجسته و آنتیک

فنجان نعلبکی گل زرشگی برجسته

زیبا ، شیک و آنتیک