یک عدد فنجان نعلبکی قهوه خوری آنتیک سه رخ بینظیر ، قدیمی