یک عدد فنجان نعلبکی آنتیک با تصویر قماربازان ، زیبا

توجه : فنجان با نعلبکی همگن نیسیند ( ناجور )