یک عدد فنجان نعلبکی آبی گلدار زعفرانی نفیس

فنجان نعلبکی آبی گلدار زعفرانی