یک عدد فنجان تک ، نقاشی شده ژاپنی

فنجان تک

نقاشی شده

کار دست ژاپن