یک عدد عصای آنتیک شمشیری با تیغه فولای و سر دسته کارشده از چوب خاص