یک عدد سکه 1000 دیناری نقره رضاشاه پهلوی ضرب 1308 زمان جلوس 1304

نایاب
مطابق تصویر