یک عدد خمره بسیار زیبا ، آنتیک

درب آن پریدگی دارد : مطابق تصویر

– ارتفاع : 11.5 و قطر 11 سانتیمتر است