یک عدد بطری ( شیشه ) عطریات قدیمی نقاشی شده از داخل بطری