یک عدد بشقاب دیوارکوب آنتیک مزرعه چهار فصل پائیزی ، امضادار