یک دستگاه آپارات موزیکال ، در حین زدن موزیک حلقه های فیلم در حال چرخش هستند ( 2 )