یک جفت گلدان نقاشی قلم آبی کار دست ، کهنه به ارتفاع 8.5 سانتیمتر