یک جفت گلدان مینا کاری شده ، آنتیک

ارتفاع : 8 سانتیمتر