یک جفت گلدان آنتیک مینا کاری شده کاری از اصفهان زرقونی ، زیبا و بینظیر