یک جفت گلدان ، نقاشی کار دست قلم مشگی، کهنه به ارتفاع 8.5 سانتیمتر

345,000 تومان