یک جفت مجسمه فرشته بالدار

جفت مجسمه فرشته بال دار

بسیار ظریف و شیک

جنس از مواد بسیار سخت ، قابل تشخیض نمیباشد ،نظیر چینی