یکعدد فنجان نعلبکی سرمه ایی قدیمی با علامت شیروخورشید ، برند لندن