گله فیل ها

گله فیل ها

تعداد فیل ها :8 عدد از جنس چوب و مواد