کوزه ، عهد قاجاریه

کوزه ( تنگ ) عهد قاجاریه

همراه با پشقاب زیر آن

کنده کاری شده روی تنگ و پشقاب