چوب تعلیم، منقش به تصویر پادشاهان ،عمل آقابابااردبیلی

چوب تعلیم

منقش به تصاویر پادشاهان ،حیوانات و گل و گیاه