چهار نوع دیود زنر با ولتاژ های 5.1 و 6.2 و 7.5 و 5.6 ولت

عینا مطابق تصاویر
جمعا 543 عدد