چهار فصل ، نقاشی از داخل بطری

چهار فصل

نقاشی از داخل بطری

کار دست