چهار عدد فنجان نعلبکی زیبا ، روی تصویر کلیک نمایید

چهار عدد فنجان نعلبکی زیبا

به تصاویر دقت فرمایید ، بعضا ایراد دارد

فنجان قرمز ترک مویی دارد

فنجان نعلبکی سبز و سفید تابتا هستند