چهار عدد ظرف قدیمی نوربلین امضادار آنتیک ، مطابق تصاویر