چهار عدد شیشه عطر قدیمی نقاشی از داخل زیبا و آنتیک