چهار عدد سکه انگلیسی 10 و 50 پنسی ، عینا مطابق تصاویر

ده پنسی  سالهای 1976  .  1973  . 1968

50 پنسی  سال  1969