چهار عدد بطری عطریات قدیمی نقاشی شده مینییاتوری از داخل بطری ، آنتیک