چهار عدد بطری عطریات قدیمی کنده کاری شده مینییاتوری روی آن ، آنتیک (archaic antique)