چهار عدد اسکناس 50 ریالی محمد رضا شاه پهلوی . انصاری و مهران ، تک بانکی