چهار عدد اسکناس 10 و 20 و دو عدد 100 ریالی محمد رضا شاه

عینا مطابق تصاویر