چهارده قطعه اسکناس محمدرضاشاه پهلوی در پنچ نمونه

4 عدد 20 ریالی انصاری و مهران
1 عدد 1000 ریالی انصاری و یگانه
3 عدد 100 ریالی یگانه و مهران و،،،
3 عدد 500 ریالی یگانه و خوش کیش سورشارژ
3عدد 500 ریالی انصاری و یگانه

همگی به عنوان غیر نو و کارکرده تقدیم میگردد