پنچ عدد اسکناس 50 ریالی محمد رضا شاه پهلوی در غالب 1 جفت و سه تک بانکی