پنج نوع سکه جمهوری اسلامی منطبق بر تصاویر و توضیحات

1 ریالی  برنز 18 عدد ضرب  1359

1 ریالی نیکل  13 عدد  ضرب  1358

2 ریالی  2 تیوپ 50 عددی جمعا 100 عدد ضرب 1362

10 ریالی برنز  33 عدد ضرب  1376

20 ریالی  1 تیوپ 50 عددی ضرب 1362