پشقاب دیوارکوب لردهای اروپایی ،آنتیک آب طلاکاری شده

پشقاب دیوارکوب لرد عای اروپایی

ساخت اتریش

طلاکاری شده