پارچ و لیوان شربت خوری چینی مرغی قدیمی آنتیک سفارش بهشتی (MAB 555) ، آب طلاکاری شده بینظیر