مینی فنجان نعلبکی آنتیک دور آب طلا داده شده ، یاد بود مادر بزرگ