مینییاتور قاب شده اثر استاد شهبازی همراه با خط نوشته های حاشیه ( امضاء دار )

4,250,000 تومان